Sample: Studánka by Ilja Hurník
Jan Jirásek: Sanctus
CD sample: Czech and Moravian Christmas Carols by Jan Jirasek
Jitro Czech Children's Choir

Jitro is an award-winning choir from the Czech Republic. The choir tours regularly in many European, Asian and American countries. Jitro takes part in international music festivals and cooperates with philharmonic orchestras. Choir is a complex institution with a membership of around 450 young singers ranging between 5 and 19 years of age. MORE INFO

News

Vynikající kritiky na CD Parallel Worlds

(Published on 2017-08-10)

Vynikající kritiky z Austrálie a Kanady na CD Parallel Worlds, vydané letos v červnu americkým gigantem PARMA Recordings, si můžete přečíst v anglickém originále i v českém překladu.

Jan Jirásek: Parallel Worlds. © 2017 Navona Records
Peterborough
Ontario, Canada

Originál: http://textura.org/archives/j/jirasek_parallelworlds.htm

Jan Jirásek: Parallel Worlds 
Navona Records

On Parallel Worlds, the alliance formed between composer and performer benefits both parties to the greatest imaginable degree: the music by Czech composer Jan Jirásek (b. 1955) is enhanced by the authoritative performances of the Czech children's choir JITRO (‘daybreak' in Czech), while the choir likewise benefits in being handed such wonderful material to sing. With the presentation largely restricted to vocals (two of the four pieces include piano and percussion), the music assumes a somewhat timeless quality; shorn of instruments that could tie it to a specific era, Jirásek's material sounds as if it might have been written centuries ago as much as last year. Some ‘modern' touches do identify it as material of recent vintage, specifically things such as vocal glissandos, the use of scissors on one setting, and subtle deviations from conventional tonality, but the material just as easily aligns itself to works associated with the Renaissance and Medieval traditions; certainly, the presence of chant-like melodies in Missa Propria and Si, Vis, Amari, Amadraws a connecting line from his music to Gregorian chant and liturgical music. Similarly, while the pieces on Parallel Worlds, all four of which were recorded at the Municipal Music Hall in the Czech Republic between 2010 and 2015, would sound fine performed in a concert hall, their more natural home would be a church, particularly one distinguished by rich acoustics where the majestic quality of the choir's vocalizing would be allowed to blossom.

Also a teacher, who's taught composition at universities in Europe and the USA, and an award-winning film composer, Jirásek has seen his works performed throughout the world since 1989. Though Parallel Worlds is almost a purely vocal-based recording, he's also written instrumental material, including the string quartet Fragile Balance/Letter to Heaven and Bread and Circuses, a ‘recomposition' for six percussionists that draws upon Bach and Carl Orff. Led by conductor Jirí Skopal since 1977 and accompanied by pianist Michael Chrobák, JITRO features thirty choir members hailing from the Czech Republic and selected from over 350 children (ranging in age from five to nineteen) in six preparatory ensembles. Internationally celebrated, the vocal group has toured the USA, Japan, China, and Europe, released more than thirty recordings, and received thirty-two first prizes in international competitions between 1988 and 2015. The ties between Jirásek and JITRO run deep: the composer first met Prof. Skopal in 1975 as his student and today is regarded by JITRO as its resident composer.

The first of two a cappella works, Missa Propria provides a powerful early showcase for the choir's pure, silvery textures. As the vocals overlap during the work's eerily haunting “Kyrie eleison,” the dramatic music alternates between diatonic and chromatic tonalities as it ascends heavenward, growing ever more glorious and supplicating with each pass. Downturning glissandos imbue “Gloria. Miserere. Gloria.” with a modern air, the setting otherwise a remarkable instance of the group's polyphonic artistry, while the dynamic “Credo. Agnus Dei.” presents the work's most high-powered singing.

The choral cycle Si, Vis, Amari, Ama sees the choir, now accompanied by Chrobák's piano and Jan Míšek's tambourine, singing Latin quotations drawn from various writers, among them Cicero (“They condemn what they do not understand”), Seneca (“The long road is by precept; brief and efficient by example”), and Shaw (“Beware of the man whose God is in the skies”); markedly concise, the four parts total seven-and-a-half minutes, with “Omnia vincit amor” (“Love conquers all things”), “Quod me nutrit me destruit” (“What nourishes me destroys me”), “Audentes fortuna iuvat” (“Fortune favors the bold”) and “Si, vis amari, ama” (“If you wish to be loved, love”) each making its exuberant case with dispatch. Jirásek's forward-thinking spiritual sensibility permeates Mondi Paralleli in the way it unites ideas from Christianity, Buddhism, Judaism, and Islam into a seven-part work that stresses the need for cultural tolerance; again many parts are short, which helps make the elaborate vocal inventions of the longer movements “Sanctus” and “Te Deum laudamus. OM AH HUM” stand out.

Described as a micro-opera, 2013's King Lávra could also be called an oratorio, with orchestral resources in this case represented by Chrobák's piano, Pavel Plašil's percussion, and the composer himself on scissors. Timely in its content, the seventeen-minute work's text is drawn from an 1854 satirical poem by Karel Havlícek Borovský about an authoritarian ruler and subjects who long to, in Jirásek's words, “know the truth about their political leaders. Such a story never goes out of date.” Executed with conviction by all concerned, the singers' emphatic delivery is accentuated by the aggressiveness of Plašil's drum rolls and, more than any of the other three works, suggests kinship in its dramatic design with late Shostakovich. King Lávra is also arguably the richest of the vocal works in the way it expands on the range of vocal effects to include spoken passages and the enunciation of individual isolated consonants, and of course the idea of using scissors as a punctuating percussive element is certainly imaginative. Graced by four sterling examples of Jirásek's sacred and secular choral music, Parallel Worlds clearly offers an excellent introduction to anyone coming to his work for the first time.

July 2017

Český překlad:

Parallel Worlds“ (Paralelní světy) představuje spojenectví mezi autorem a interpretem, ze kterého obě strany profitují v té největší představitelné míře. Hudba českého skladatele Jana Jiráska (*1955) je povýšena přesvědčivými výkony českého dětského sboru Jitro, jenž zároveň těží z toho, jaký nádherný materiál mu Jan Jirásek poskytuje. Při prezentaci, z velké části zaměřené na zpěv (dvě ze čtyř skladeb zahrnují klavír a bicí nástroje), má hudba nadčasovou kvalitu. Rovněž výběrem nástrojů, který by ji mohl spojovat s určitým obdobím, zní Jiráskova hudba tak, jakoby byla zkomponována buď před staletími nebo v minulém roce. Některé „moderní“ prvky ji však bezpečně identifikují jako materiál nedávného data, konkrétně se jedná o vokální glissanda, stříhání nůžkami a jemné odchylky od konvenční tonality, popř. spojení s renesančními a středověkými tradicemi. Hudební motivy v Missa Propria a Si, vis amari, ama vytvářejí vazby s gregoriánským chorálem a liturgickou hudbou. Části „Parallel Worlds“ (Paralelní světy) byly nahrány v Městské hudební síni v Česku v letech 2010 až 2015. I když v koncertní síni znějí skvěle, jejich přirozenějším domovem by jistě byl spíše kostel. Ten by poskytl akustiku, která by dala vyniknout velkolepé kvalitě pěveckého tělesa.

Jan Jirásek je - kromě jiného - učitelem kompozice na univerzitách v Evropě a USA, je zároveň držitelem několika ocenění za filmovou hudbu. Jeho díla jsou od roku 1989 hrána v koncertních sálech po celém světě. Ačkoliv základ „Parallel Worlds“ (Paralelní světy) je téměř výlučně vokální, napsal Jirásek řadu instrumentálních skladeb, jako např. smyčcový kvartet „Fragile Balance/ Letter to Heaven“ (Křehká rovnováha/Dopis do nebe) a „Bread and Circuses“ (Chléb a hry) pro šest hráčů na bicí nástroje, dále rekompozici Bachových „Lukášových pašijí“ podle konceptu Carla Orffa.

Hlavním dirigentem Jitra je už od roku 1977 Jiří Skopal, na klavír sbor doprovází Michal Chrobák. Hlavní sbor Jitro zahrnuje 30 členů vybraných z více než 350 dětí (ve věku od pěti do devatenácti let), které jsou rozděleny do šesti přípravných oddělení. Mezinárodně proslulé hudební těleso absolvovalo řadu koncertních turné po USA, Japonsku, Číně a Evropě, nahrálo více než 30 nahrávek a v letech 1988 až 2015 získalo třicet dva vítezství z mezinárodních soutěžích. Vztahy mezi Janem Jiráskem a Jitrem jsou dlouhodobé. Skladatel se s profesorem Skopalem poprvé setkal v roce 1975, kdy byl jeho žákem. Dnes je Jirásek považován za dvorního skladatele Jitra.

První ze dvou a capella skladeb, Missa propria, poskytuje ukázkový případ čistoty a stříbřitosti sboru. V průběhu přízračné a tajuplné věty „Kyrie eleison“ se hlasy překrývají, dramatická hudba přechází mezi diatonickými a chromatickými tonalitami a stoupá zdánlivě až k nebesům, kde jsou její vznešenost a prosby s každým dalším přechodem úpěnlivější a ještě více rostou. Části „Gloria. Miserere. Gloria“ dodávají moderní nádech sestupná glissanda, tato věta je zároveň pozoruhodným příkladem polyfonního umění tohoto sboru. Dynamické „Credo. Agnus. Dei“ představuje interpretaci díla na nejvyšší úrovni.

Cyklus „Si, vis amari, ama“ (Chceš-li být milován, miluj) je skladbou pro sbor, klavír (Michal Chrobák) a tamburínu (Jan Míšek), která přesvědčivě a výstižně zhudebňuje citace různých autorů, jakými jsou např. Cicero („Odsuzují to, co nechápou.“), Seneca („Dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná na příkladech ») a Shaw („Varuj se člověka, jehož Bůh je na nebesích“). Jedná se o krátké dílo, všechny čtyři části „Omnia vincit amor“ (Láska vše překoná), „Quod me nutrit me destruit“ (Co mě živí, to mě ničí), „Audentes fortuna iuvat“ (Odvážnému štěstí přeje) a „Si, vis amari, ama” (Chceš-li být milován, miluj) mají celkově sedm a půl minuty a každá z nich přináší bohaté poselství.

Jiráskovo nadčasové myšlení a duchovní cítění prostupuje skladbou „Mondi Paralleli“ způsobem, který spojuje ideje křesťanství, budhismu, judaismu a islámu. Jedná se o sedmidílnou skladbu zdůrazňující potřebu kulturní tolerance. Opět, několik částí je spíše krátkých a právě ty napomáhají vyniknout propracovanosti a vokální invenci delších vět jako jsou „Sanctus“ a „Te Deum laudamus“ OM, AH, HUM.

„Král Lávra,“ zkomponovaný v roce 2013 a označený jako mini-opera, by mohl být nazván i oratoriem. V této skladbě autor předepisuje několik hudebních nástrojů, v tomto případě reprezentovaných klavíristou Michalem Chrobákem, hráčem na bicí nástroje Pavlem Plašilem a nůžkami, s nimiž stříhal sám autor. Obsahově dobře načasovanou satirickou báseň napsal v roce 1854 básník Karel Havlíček Borovský. Vypráví o autoritativním vládci a jeho poddaných, kteří, podle Jiráskových slov, „touží znát pravdu o svých politických vůdcích. Takový příběh nikdy nezestárne.“ Skladba je přesvědčivě provedena všemi interprety, nasazení sboru zdůrazňuje agresivita Plašilových burácejících bubnů a více než v ostatních třech skladbách odkazuje na Jiráskovu podobnost v dramatické konstrukci díla s pozdním Šostakovičem. Král Lávra je tak pravděpodobně nejvelkolepější z vokálních skladeb. Rozšiřuje rozsah hlasových efektů zahrnutím mluvených částí, výslovností jednotlivě oddělených souhlásek a použití nůžek jako zdůrazňující perkusivní prvek je nápadité a originální.

Ozdobené čtyřmi skvělými příklady Jiráskovy duchovní a světské sborové hudby, „Parallel Worlds“ (Paralelní světy) nabízejí excelentní představení komukoli, kdo se s jeho prací setkává poprvé.

červenec 2017


 

Classical music daily - Music and Vision - the world's first daily classical music magazine
Music & Vision
Daily classical music magazine
Sydney, Australia

Originál: http://www.mvdaily.com/2017/07/jirasek.htm

Absolutely Superb

Choral music by
Jan Jirásek -
recommended by
GEOFF PEARCE

'There are some absolutely ravishing vocal passages, and I can't say I have ever heard music quite like this before.'

Jan Jirásek: Parallel Worlds. © 2017 Navona Records

I generally love Czech music and when I heard this choir before, I was favourably impressed, so I was really looking forward to reviewing this disc. Czech composer Jan Jirásek (born 1955) was unknown to me, but I had read that he is very highly regarded.

Missa Propria, in three sections, written in the 1990s, is breathtaking in its simple declaration of faith. The opening Kyrie eleison slowly builds to a climax before ending in a triumphant conclusion...

Celý článek je k dispozici v přiloženém PDF souboru (klikni).

Český překlad:

Absolutně skvělé

Sborová hudba zkomponovaná Janem Jiráskem a doporučená Geoffem Pearcem

Nacházejí se tam naprosto úchvatné vokální pasáže a nemůžu říct, že bych někdy slyšel něco podobného.“

Obecně řečeno, mám velmi rád českou hudbu, a když jsem už dříve tento sbor slyšel, udělal na mě příznivý dojem. Proto jsem se na recenzi tohoto CD opravdu těšil. S prací Jana Jiráska (*1955) jsem se dosud nesetkal, ale dočetl jsem se, že je vysoce uznávaným autorem.

Missa Propria“ skládající se ze tří vět a zkomponovaná v devadesátých letech je dechberoucí díky svému jednoduchému vyznání víry. Úvodní část „Kyrie eleison“ se postupně rozvíjí až k vrcholu a končí triumfálním závěrem. Je to rozvážná a nekomplikovaná hudba.

Gloria Miserere Gloria“ obsahuje celou řadu portament, která dívky obdivuhodně zvládají. Nacházejí se zde naprosto úchvatné vokální pasáže a nemohu říct, že bych někdy slyšel něco podobného. Výkon sboru s jeho velmi přesnou interpretací vokálních linek, skvělými nástupy a velkou šíří výrazového rozsahu mě skutečně ohromil. Finální část „Gloria“ je svým řešením závěru věty magická.

Poslední větu otevírá poměrně krátké „Credo,“ na které navazuje „Agnus Dei.“ Opět, hudba promlouvá přímo do posluchačovy duše a spíše připomíná vyzvánění zvonů na Velikonoční neděli nebo na Štědrý den.

Cyklus „Si, vis amari, ama“ („Chceš-li být milován, miluj“) byl napsán v roce 2011. Řeší některé otázky zabývající se láskou, je napsán v latině a zahrnuje myšlenky Senecy, Ignacia z Loyoly a také George Bernarda Shawa: „Varuj se člověka, jehož Bůh je na nebesích.“ Vokální linky „Omnia vincit amor“ jsou doprovázeny a podbarveny hrou na klavír a tamburínu. Vokální linie je jednoduchá melodie bez členění nebo harmonie, klavír občas hraje fragmenty této melodie jako doprovod. Připomíná mi to gregoriánský chorál.

Další část, „Quod me nutrit me destruit,“ je hlasově spletitější, rozčleněnější a používá více harmonie. Klavír je členitější, občas melodický nebo jemně rytmický, ale nikdy ne dominující. Následující část „Audentes fortuna iuvat“ je velmi krátká, má jen něco málo přes minutu. Ukazuje se jako odvážnější a celkově živější s opakováním některých tónů na klavír, které jsou ještě zdůrazněny tamburínou.

Základem poslední části, „Si, vis amari, ama,“ je na melodie skládající se z bručivých nízkých hlasů. Je vlastně trochu zlověstná a nahánějící strach.

Finální coda je inspirována výrokem George Bernarda Shawa, zpívá se v unisonu a její vyznění je až mrazivé.

Parallel Worlds“ (Paralelní světy) byly postaveny na myšlenkách křesťanství, budhismu, judaismu a islámu a se svými sedmi částmi, z toho pěti velmi krátkými a dvěma spíše rozsáhlejšími, reflektují dnešní potřebu tolerance a porozumění zavrhnutím vzájemné nedůvěry a historické nespravedlnosti. Tato hudba je trochu rozdílná od předešlých skladeb obsažených na tomto CD, a to hlavně ve svých náladách a členitostech, které se někdy mění velmi pomalu a obsahují mnohem širší škálu emocí. Tak, jako „Missa Propria,“ i tato skladba je zpívána a capella a stejně jako v každém jiném díle tohoto skvělého CD je výkon sboru absolutně vynikající, a to i díky úplnému pochopení tohoto ne vždy snadného díla. Ve své transparentnosti je to hudba, která by bezpochyby odhalila i tu nejmenší chybičku.

Posledním kusem obsaženým na tomto disku je mikro-opera „Král Lávra“ pro sbor, klavír, bicí a nůžky, se kterými stříhal samotný skladatel (ty odkazují na chudého holiče, který byl vybrán k ostříhání krále, ale následně je přinucen udržet jeho tajemství). Jejím námětem je příběh autokratického vládce, který se snaží schovat své oslí uši. Skladatel o svém díle sám říká: "Snažil jsem se zdůraznit, jak je moc zároveň beznadějná a bezmocná, ale současně krutá a směšná." Dílo obsahuje rychlé změny nálad, sbor se v této šestnáctiminutové skladbě skvěle chopil příležitosti, která mu byla poskytnuta.

Toto CD doporučuji komukoliv, kdo má rád kvalitní sborový zpěv, zejména pak dětský sborový zpěv. Jedná se opravdu o jeden z vůbec nejlepších, se kterým jsem se za svůj život setkal. (Při svých studiích na univerzitě jsem slyšel velmi dobrý maďarský sbor, jenž zpíval „Dufay“, ale výkon Jitra je stejně dobrý). Jsou to svěží a zajímavé skladby lahodící uchu.

Copyright © 9 July 2017 Geoff Pearce, Sydney, Australia

To top